Model Detail Year Range Battery
Burnisher 2500B 36V - Qty 3 J185P
Scrubber 24" 36V - Qty 3 J185P
Scrubber 26" 36V - Qty 3 J185P
Scrubber 28" 36V - Qty 3 J185P
Scrubber 32" (Battery fitment option 1) 36V - Qty 3 J185P
Scrubber 32" (Battery fitment option 2) 36V - Qty 6 J185P
Scrubber 33" 36V - Qty 3 J185P
Scrubber 36" (Battery fitment option 1) 36V - Qty 3 J185P
Scrubber 36" (Battery fitment option 2) 36V - Qty 6 J185P
Scrubber 9400 36V - Qty 6 T105
Scrubber EZ20 (Battery fitment option 1) 24V - Qty 2 J185P
Scrubber EZ20 (Battery fitment option 2) 24V - Qty 4 T145
Scrubber EZ20BD (Battery fitment option 1) 24V - Qty 2 J185P
Scrubber EZ20BD (Battery fitment option 2) 24V - Qty 4 T145
Scrubber EZ24 (Battery fitment option 1) 24V - Qty 2 J185P
Scrubber EZ24 (Battery fitment option 2) 24V - Qty 4 T145